Algemene voorwaarden​

Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze e-commerce webshop biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce webshop (“Klant”). Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en, tenzij anders vermeld, inclusief btw. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Sommige producten zijn wegens grote / gewicht / fragiliteit niet te verzenden volgens de standaard levermethode. Indien u dergelijk artikel aankoopt neemt Palm Avenue persoonlijk contact met u op. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen bankkaart of kredietkaart als betaalwijzen.

De verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en Retour

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld bij ontvangst van het artikel.

Is een item toch niet helemaal naar wens? Retourneren is geen probleem. Gelieve op voorhand een mail te sturen naar palmavenue.homeandher@outlook.com met de reden van retour. Vervolgens kun je de retour (op eigen kosten) terug sturen naar ons. 

Wij dienen de retour binnen 14 kalenderdagen ontvangen te hebben.

Je mag je retour natuurlijk ook afgeven bij onze onderstaande locatie in Brugge. Dan bespaar je de retourkosten! Bij het persoonlijk terugbrengen van je items vragen wij wel om een e-mail te sturen en een tijdstip af te spreken. 

Palm Avenue 
Oude Oostendse Steenweg 77 bus 01.01
8000 Brugge 

Wij zullen het aankoopbedrag binnen 14 dagen terugstorten op jouw rekeningnummer.

Retourvoorwaarden

• Het artikel is niet gebruikt
• Alle kaartjes zitten aan het item
• Het artikel is binnen 14 dagen na ontvangstdatum weer bij ons binnen
• Het artikel wordt in goede staat bij ons afgeleverd
• De kosten van retourzending zijn voor de afzender
• Het risico van vermissing van producten of pakketten berust tot het moment van de bezorging van de retourzending aan de ondernemer bij de consument.

Wanneer er een artikel word geretourneerd wat tussen het lijstje van ”uitzondering op retour” staat of het artikel voldoet niet aan de retourvoorwaarden, vragen wij € 4,95 voor de zending van het product terug naar jou. Mocht je dit niet willen zijn wij verplicht het artikel hier te houden en kunnen wij ook het geld niet terug storten.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de verkoper.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, tenzij anders bepaald, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, gegeven dat het herroepingsrecht van toepassing is op het door de klant bestelde goed of dienst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, de verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) tijdig op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant moet de goederen onmiddellijk terugzenden of overhandigen na zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant tenzij anders overeengekomen.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, wordt het recht behouden om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden met het Palm Avenue Etiket bevestigd aan het artikel samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

In geval de overeenkomst de verrichting van diensten omvat en als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Onverminderd het voorgaande wordt het recht behouden voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Bij de dienstverlening styling is een voorschot van 50 % van het factuurbedrag vereist. De overige helft dient te worden voldaan bij de afwerking van het concept. Indien de voorschotten niet werden voldaan voor aanvang van de werken kunnen deze gestaakt worden. 

Waarborg vereist bij Eventstyling en berekend op de omvang en gebruikte producten voor het event. De waarborg wordt voorafgaand aan het project betaald en komt samen met een inventarislijst die samen met de klant overlopen wordt. Bij schade, het missen van producten bij ophalen zonder overeenkomst om het te kopen zal dit berekende bedrag van de waarborg worden afgenomen. Bij een schadevrije check van de producten zal de waarborg binnen de 7 dagen na ondertekening vrijgave terugbetaald worden. 

 

Atrikel 10: Eventstyling – Annulatievoorwaarden

Na schriftelijk akkoord van de prijsofferte dient de voorschot factuur en waarborg binnen de 14 dagen voldaan te worden en het saldo laatste 1 week voor datum aanvang event te voldoen op rekening BE35 0018 9863 3237 met vermelding van het factuurnummer.

Geen volledige betaling = Geen evenement

 

Na controle ontvangt u binnen de 7 werkdagen na afloop uw waarborg terug op het doorgegeven rekeningnummer.  

 

Niet-tijdige betaling geeft ons het recht verdere diensten en leveringen te staken. Bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling zal het factuurbedrag van rechtswege, en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding, verhoogd worden met 12 %. Elke klacht inzake een factuur dient schriftelijk te worden gedaan binnen de 7 dagen na verzending van de factuur, op straffe van niet ontvankelijkheid. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van Brugge. 

 

Annulatie vanaf de 7e dag voor datum van het event resulteert in de volledige betaling van het factuurbedrag.  

Annulatie vanaf de 14e dag tot en met de 8 e dag  voor het event resulteert in het betalen van 50 % van het factuurbedrag.  

Annulatie vanaf de 15e dag tot de 21e dag voor het event resulteert in het betalen van 25% van het factuurbedrag.  

Annuleren tot de 21e dag is kosteloos.  

(hetzij zonder geldige, niet aantoonbare of onverklaarbare redenen)  

 

 

Artikel 11: Privacy policy

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies, hetgeen korte datastrings zijn op de computer van de gebruiker van de site die de verkoper toelaat de inhoud en de lay-out van de site optimaal op de gebruiker ervan af te stemmen).Die gegevens zullen niet worden doorgegeven aan organisaties die contractueel met de verkoper zijn verbonden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de gebruiker ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren en te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kunnen zij schriftelijk contact opnemen met de klantendienst van de verkoper.

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door de verkoper om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van de woonplaats van de Verkoper zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Verkoper kan zich ook wenden tot het ODR-platfor